Fredens Torv –  Volume 2

Af Marianne Dall, studerende på kunsthistorie

Kulturformidlingsprojektet

Som studerende på AU har vi i forbindelse med et studierelateret kulturformidlingsprojekt om byrummet, Fredens Torv, haft glæde af at samarbejde med Digital Bydel, der opstillede en interaktiv byrumsinstallation på Fredens Torv. Installationen fungerede som en ’idéboks’ på hjørnet ved vinbaren, Plan B, hvor borgerne i 2 uger havde mulighed for at indtale deres tanker og forslag til fremtidens Fredens Torv.

Borgercentreret byudvikling

Formålet med at anvende ’idéboksen’ i vores projekt var dels at gøre lokale borgere bevidste om Fredens Torvs historiske og æstetiske værdier, og dels at opmuntre forbipasserende borgerne til at reflektere over, hvordan de ønsker, at torvet skal se ud i fremtiden. Efter dataindsamlingsperioden blev borgernes input analyseret og videregivet til en gruppe arkitektstuderende. På baggrund af borgernes idéer lavede vi en udstilling i Plan Bs vinduesparti.  I udstillingen kunne vinbarens gæster samt forbipasserende på torvet nærstudere, hvordan deres torv kunne se ud i fremtiden. 

Vi håber, at de borgerinspirerede byudviklingsforslag kan inspirere lokalpolitikere til at gentænke Fredens Torv, da dette byrum, i modsætning til de fleste øvrige torve i Aarhus, endnu ikke har gennemgået en byudvikling.

Processen

Vi så fordele i, at ’idéboksen’ kunne opstilles i borgernes nærmiljø, og at de kunne komme til orde hele døgnet. Det var vigtigt for os, at idéboksens design var imødekommende for alle aldersgrupper og let at bruge. Der indkom 30 brugbare besvarelser på 2 uger, hvilket var tilfredsstillende som afsæt for den videre proces. Borgernes input blev løbende aflyttet og transskriberet. Inputtene dannede baggrund for udformningen af en spørgeskemaundersøgelse og den efterfølgende udstilling på Plan B. Vi supplerede med en spørgeskemaundersøgelse, da vi tilstræbte flere besvarelser samt en dialog med borgerne. 

Inputs

Projektets samlede antal besvarelser blev 88. Selvom dette ikke er tilstrækkeligt til at være repræsentativt for befolkningen i Aarhus, så var ønsket om byfornyelse på Fredens Torv markant; Der tegnede sig en tendens til, at borgerne ønsker, at torvet skal være grønnere og med opholdspladser hvilket i overvejende grad vil være på bekostning af den nuværende P-plads.

’Fredens Torv – et kulturformidlingsprojekt’ blev udført af Jacob Frisgaard, studerende på historie og Marianne Dall, studerende på kunsthistorie. Tak til Torben Glock og Marcus Juhl fra Udvikling & Demokrati for et positivt og konstruktivt samarbejde.